Zamknięcie ksiąg rachunkowych

Zamknięcie ksiąg rachunkowych

Sposób otwarcia, prowadzenia oraz zamknięcia ksiąg rachunkowych musi odbyć się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Otwarcie ksiąg rachunkowych rozpoczyna nowy okres sprawozdawczy,a zamknięcie ksiąg oznacza jego zakończenie. Zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostki powinno nastąpić w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych dokonuje się na dzień:

1. kończący rok obrotowy,
2. zakończenia działalności jednostki (jej sprzedaż, likwidacja, upadłość),
3. poprzedzający zmianę formy prawnej,
4. wpisu do rejestru połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę,
5. poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału, jeśli w wyniku tego powstaje nowa jednostka,
6. poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości,
7. inny bilansowy określony odrębnymi przepisami.