Współpraca z biurem rachunkowym

Współpraca z biurem rachunkowym

Wielu przedsiębiorców decyduje się na współpracę z biurem rachunkowym, aby odciążyć się od spraw związanych z obowiązków wynikających z przepisów. Powierzenie ksiąg rachunkowych pracownikom zewnętrznego biura rachunkowego znacząco ułatwia prowadzenie firmy oraz jej rozwój.

Warto zaznaczyć, że tylko dobrze układająca się współpraca z działem księgowym może usprawnić zarządzanie biznesem. Przedsiębiorca otrzymuje kompleksowe oraz rzetelnie przygotowane analizy oraz raporty, które znacząco ułatwiają podejmowanie decyzji.

Istotnie należy zaznaczyć, że usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych może zostać podjęte przez każdego, kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie był skazany wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, ani za przestępstwo skarbowe oraz za inne przestępstwa.

Wraz z nawiązaniem współpracy z biurem rachunkowym warto zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Uchroni to przedsiębiorcę od ewentualnych skutków wynikających z błędnie prowadzonej księgowości.

Często biura rachunkowe oferują również pełne doradztwo z zakresu księgowości, prawa oraz podatków.