Właściwe daty na umowie o pracę

Właściwe daty na umowie o pracę

Jak prawidłowo wskazać datę na umowie o pracę? Czy dzień rozpoczęcia pracy ma wpływ na późniejszy staż pracy? Na co warto zwrócić uwagę?

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy w umowie powinny znaleźć się określone elementy mające wpływ na ważność zawieranego stosunku pracy.

Umowa o pracę stanowi oświadczenie woli pracodawcy oraz pracownika do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. Istotne jest, że umowa powinna zostać sporządzona na piśmie. Jakie daty należy wskazać?

W umowie o pracę wyróżniamy zakres dat:
data sporządzenia pisma (w prawym górnym rogu) – dzień, w którym dokument trafia do obiegu firmowego
data zawarcia umowy – dzień pojawienia się stosunku prawnego wiążącego strony umowy
data rozpoczęcia pracy – dzień, w którym kandydat do pracy nabywa status pracownika firmy, jest zgłaszany do ubezpieczenia, rozpoczyna się mu zakładowy staż pracy, ma obowiązek przychodzenia do pracy w oparciu o wcześniejsze ustalenia w umowie.
data podpisania umowy przez pracownika – dzień złożenia podpisu na dokumencie (nie później niż dzień rozpoczęcia pracy przez pracownika)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *