Ustalenie wartości początkowej środka trwałego

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego

Środki trwałe to kompletne i zdatne do użytku budowle, budynki i lokale, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne przedmioty, będące własnością lub współwłasnością podatnika, które zostały przez niego wytworzone lub nabyte we własnym zakresie.

Przyjęty przez przedsiębiorcę środek trwały musi zostać wyceniony. Ustalenie początkowej wartości jest podstawą do tego, aby w przyszłości możliwe było naliczanie odpisów amortyzacyjnych.
Ustalenia wartości środka trwałego dokonuje się nie później niż miesiącu jego przyjęcia.

Wartość tą ustala się na podstawie:
– ceny nabycia – niezależnie od tego czy środek został nabyty w Polsce, czy za granicą,
– kosztu wytworzenia – jeśli przedsiębiorca sam go wytworzył,
– wartości rynkowej – jeśli środek trwały zostaje własnością przedsiębiorcy na drodze darowizny,
– wartości wynikającej z wyceny niższej niż rynkowa – jeśli środek staje się własnością na drodze aportu i nie ma możliwości ustalenia ceny rynkowej lub jest ona nieadekwatna do rzeczywistej wartości.
Ustalona wartość może zostać zmieniona tylko jeśli:
– środek zostanie ulepszony,
– okaże się, że wartość została ustalona niezgodnie z przepisami,
– dokona się aktualizacji wyceny środków trwałych.