Ubezpieczenie budynku firmowego – koszty

Ubezpieczenie budynku firmowego – koszty

W ostatnim czasie zgłosił się do nas Klient z zapytaniem czy rozliczając się w oparciu o podatkową księgę, które prowadzona jest w sposób uproszczony, ponosząc jednorazowy koszt z tytułu ubezpieczenia firmowego budynku, który obejmuje okres 2 lat, ma możliwość rozliczenia tego kosztu w całości. Zagadnienie to jest bardzo ciekawe, dlatego postanowiliśmy bardziej je Państwu przybliżyć…

Odpowiedź: tego typu wydatek, można rozliczyć jednorazowo.

Warto na tym etapie przypomnieć, iż podatnicy, którzy w swojej firmie prowadzą Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR), ponoszone koszty mogą rozliczać:
– metodą uproszczoną, która informuje nas, iż koszty uzyskania przychodów podlegają potrąceniu wyłącznie w roku podatkowym, w którym zostały poniesione,
– bądź metodą memoriałową, którą reguluje art.22 ust. 5-5c i 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, dniem poniesienia kosztu jest dzień, w którym wystawiona została faktura, bądź inny dowód, który stanowi podstawę do ujęcia tego kosztu w podatkowej księdze.

Tak więc w oparciu o ową zasadę, możemy przyjąć, że podatnik, który rozlicza się z kosztów metodą uproszczoną, ma prawo do tego, aby cały koszt ubezpieczenia firmowego budynku za dwa lata, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w roku, w którym został poniesiony (mowa o dniu wystawienia polisy ubezpieczeniowej).

Jeśli pojawią się pytania, chętnie udzielimy na nie odpowiedzi!