Tag: pomoc w prowadzeniu księgowości

Dodatek za pracę w porze nocnej 2022r.

Pracownicy zatrudnieni na stanowisku wykonującym pracę w porze nocnej uprawnieni są do otrzymania wyższych stawek godzinowych. Wysokość dodatku za pracę w godzinach nocnych uzależniona jest od takich czynników jak: wyokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku wymiaru czasu pracy w danym miesiącu Ile wynosi dodatek za pracę w porze nocnej? Zgodnie z przepisamu Kodeksu Pracy pracownikowi…
Czytaj dalej

Co powinien zawierać dziennik księgowy?

Prowadzenie ksiąg rachunkowym jest związane z prowadzeniem również dzienniku księgowego. Jakie informacje powinien zawierać dziennik księgowy? Na co należy zwrócić uwagę prowadząc księgi rachunkowe firmy? Dziennik księgowy zawiera ujęcie zdarzeń w formie chronologicznych zapisów księgowych występujących z danym okresie sprawozdawczym. Istotnie należy zaznaczyć, że prawidłowe prowadzenie dzienniku księgowego powinno umożliwiać uzgodnienie jego obrotów z obrotami…
Czytaj dalej

Właściwe daty na umowie o pracę

Jak prawidłowo wskazać datę na umowie o pracę? Czy dzień rozpoczęcia pracy ma wpływ na późniejszy staż pracy? Na co warto zwrócić uwagę? Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy w umowie powinny znaleźć się określone elementy mające wpływ na ważność zawieranego stosunku pracy. Umowa o pracę stanowi oświadczenie woli pracodawcy oraz pracownika do wykonywania określonego rodzaju…
Czytaj dalej

Odpowiedzialność porządkowa pracowników

Pracownicy zobowiązani są do starannego i sumiennego wykonywania powierzonych im zadań. Istotnie należy również wspomnieć o obowiązku wykonywania poleceń przełożonego pod warunkiem, że nie naruszają one przepisów prawa. Pracownicy muszą również pamiętać o konieczności przestrzegania czasu pracy, regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy, a także zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy. W przypadku naruszenia…
Czytaj dalej

Przepisy regulujące prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powinno odbywać się w języku polskim oraz z zastosowaniem waluty polskiej. Księgi rachunkowe tworzą: dziennik; księga główna; księgi pomocnicze; zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych; wykaz składników aktywów i pasywów (tzw. inwentarz). Istotnie należy zaznaczyć, że księgi rachunkowe muszą być prowadzone rzetelnie,…
Czytaj dalej

Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Do sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego zobowiązane są jednostki, które prowadzą ewidencję księgową w postaci ksiąg rachunkowych. Wszelkie zapisy w sprawozdaniu finansowym muszą być dokonywane na podstawie przepisów Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Co powinno naleźć się w sprawozdaniu finansowym? W jakim celu się go sporządza? Sprawozdanie…
Czytaj dalej