Prowadzenie ksiąg rachunkowych – dziennik

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – dziennik

Jednym z podstawowych obowiązków związanych z prowadzeniem ksiąg handlowych jest prowadzenie dziennika, będącego głównym elementem ewidencji w pełnej księgowości.
Dziennik stanowi chronologiczne ujęcie zdarzeń gospodarczych, które nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Dokonywane w nim zapisy są kolejno numerowane, a ich sumy liczy się w sposób ciągły. Każdy z dokonanych zapisów powinien być powiązany ze sprawdzonym i zatwierdzonym dowodem księgowym. Dziennik, niezależnie od techniki jego prowadzenia, powinien dawać możliwość uzgodnienia jego obrotów z obrotami zestawiania sald i obrotów kont księgi głównej. Zgodnie z zasadą podwójnego zapisu równolegle z ujmowaniem zdarzeń w dzienniku, powinny być one ujmowane również na kontach księgi głównej.

Istnieje możliwość założenie nie jednego, a kilku dzienników. W takiej sytuacji konieczne jest comiesięczne sporządzanie zestawiania dzienników.
Każdy zapis w dzienniku musi zawierać takie dane jak: data, pozycja wpisu, dowód, treść dokonanej operacji jej kwota, księgujący, kwalifikujący dowód do ujęcia w księgach, konto Wn wraz z kwotą Wn, konto Ma i kwota Ma oraz uwagi.