Polityka rachunkowości

Polityka rachunkowości

Właściciele firm zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych powinni pamiętać o odpowiednio sporządzonej polityce rachunkowości, czyli zbioru zasad finansowych informujących o tym, w jaki sposób powinny być prowadzone księgi rachunkowe.

Warto tutaj podkreślić, że Ustawa o Rachunkowości oraz ustawy podatkowe mówią o ogólnych zasadach prowadzenia księgowości. Polityka rachunkowości określa reguły i praktyki stosowane w danej jednostce. Warto pamiętać o tym, aby ustalone zasady były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Opracowana polityka rachunkowości powinna zostać spisana i przyjęta przez zarząd. Odpowiedzialność za jej poprawne sporządzenie oraz przyjęcie ponosi zarząd.

Jakimi zasadami należy się kierować?

  • zasada istotności
  • zasada kontynuacji działania
  • zasada memoriału i współmierności
  • zasada wiarygodności
  • zasada ostrożności
  • zasada ciągłości
  • zasada indywidualnej wyceny
  • zasada zakazu kompensaty

Polityka rachunkowości powinna zawierać informacje obejmujące plan kont, sposób obiegu, przechowywania i archiwizacji dokumentacji finansowej, sposób amortyzowania środków trwałych, informacje o sposobie księgowania kosztów przynależących do roku poprzedniego, a realizowanych w roku następnym itd