Otwarcie ksiąg rachunkowych

Otwarcie ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe stanowią system ewidencji księgowej dostarczający szczegółowych informacji o prowadzonej działalności. Istotne jest, że właściwe prowadzenie ksiąg rachunkowych pozwala podejmować decyzje ograniczające ryzyko utraty płynności finansowej podmiotu. Prowadzona księgowość w formie ksiąg rachunkowych przedstawia rzeczywisty obraz sytuacji finansowej.

W Polsce od 1994 roku zagadnienia związane z prowadzeniem ksiąg handlowych reguluje Ustawa o rachunkowości.

Otwarcie ksiąg rachunkowych następuje na dzień:
– rozpoczęcia prowadzenia działalności;
– przekształcenia spółki, zmiany formy prawnej, połączenia spółek lub podziału jednostki;
– rozpoczęcia likwidacji lub postępowania upadłościowego;
– rozpoczynający kolejny rok obrotowy;

Otwarcie ksiąg rachunkowych polega na wprowadzeniu do ewidencji księgowej stanu aktywów oraz pasywów, potwierdzenie stanu spisem z natury rzeczowych składników majątku i gotówki.

Księgi rachunkowe zawierają:
– dziennik
– konta księgi głównej
– konta ksiąg pomocniczych
– zestawienie obrotów i sald
– wykaz składników aktywów i pasywów.