Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego

Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego

Kto ponosi odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego? Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzenia oraz złożenia sprawozdania finansowego ponosi kierownik jednostki. Warto tutaj zaznaczyć, że w przypadku powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych księgowej lub specjalistom biura rachunkowego kierownik jednostki nadal jest odpowiedzialny za prawidłowe oraz terminowe złożenie e-sprawozdania finansowego wraz z osobami, którym sprawy księgowe podmiotu zostały powierzone.

Odpowiedzialność ponoszona jest w przypadku:
1) nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych,
2) niesporządzenia sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, sporządzenia ich niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tych sprawozdaniach nierzetelnych danych.

Istotnie należy zaznaczyć, że jeżeli w spółce kierownikiem jest organ wieloosobowy to wszyscy członkowie ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe złożenie sprawozdania finansowego.
Złożenie sprawozdania finansowego obecnie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Wymaga to potwierdzenia tożsamości za pośrednictwem profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.