Odpowiedzialność porządkowa pracowników

Odpowiedzialność porządkowa pracowników

Pracownicy zobowiązani są do starannego i sumiennego wykonywania powierzonych im zadań. Istotnie należy również wspomnieć o obowiązku wykonywania poleceń przełożonego pod warunkiem, że nie naruszają one przepisów prawa.

Pracownicy muszą również pamiętać o konieczności przestrzegania czasu pracy, regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy, a także zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy.

W przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracodawca uprawniony jest do skorzystania ze środków dyscyplinujących:

  • upomnienie
  • nagana
  • kara majątkowa (pieniężna)

Warto zaznaczyć, że kara pieniężna za jedno przekroczenie nie powinna przekraczać jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a całość nie może przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia.

Pracodawca musi pisemnie poinformować pracownika o dopuszczeniu się przez niego naruszeń wraz z informacją o możliwości zgłoszenia sprzeciwu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *