Inwentaryzacja

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja przeprowadzana jest w celu ustalenia stanu aktywów i pasywów przedsiębiorstwa na zakończenie roku obrotowego. Istotnie należy zaznaczyć, że stanowi obowiązek przedsiębiorców, którzy zobligowani są do składania sprawozdań finansowych. Wynik inwentaryzacji stanowi potwierdzenie rzetelności danych przedstawionych w sprawozdaniu.

Do podmiotów zobowiązanych do przeprowadzania inwentaryzacji możemy zaliczyć osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą, spółki cywilne i osobowe podlegające prawu handlowemu prowadzące księgi hand;pwe dobrowolnie lub obowiązkowo, osoby zagraniczne, oddziały i przedstawicielstwa firm zagranicznych, jednostki sektora finansów publicznych, a także niewymienione wcześniej otrzymujące dotacje lub subwencje z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego czy też funduszów celowych.

Jak już wyżej wspomnieliśmy do przeprowadzenia inwentaryzacji zobowiązane są również podmioty sporządzające sprawozdania finansowe.

Działania w ramach inwentaryzacji powinny być przeprowadzone na dzień 1 stycznia każdego roku podatkowego.

Procedura ustalenia aktywów i pasywów powinna zostać zakończona i potwierdzona podpisami osób, które ją przeprowadziły oraz właściciela przedsiębiorstwa.