Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Do sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego zobowiązane są jednostki, które prowadzą ewidencję księgową w postaci ksiąg rachunkowych. Wszelkie zapisy w sprawozdaniu finansowym muszą być dokonywane na podstawie przepisów Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Co powinno naleźć się w sprawozdaniu finansowym? W jakim celu się go sporządza?

Sprawozdanie finansowe sporządzane przez jednostkę na koniec roku stanowi dokument przedstawiający sytuację finansową przedsiębiorstwa oraz uzyskane wyniki finansowe. Sprawozdanie finansowe dotyczy roku obrachunkowego.

Warto zaznaczyć, że dokumenty sporządza się w języku polskim oraz stosując polską walutę.

Elementy rocznego sprawozdania finansowego:

  • wprowadzenie,
  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • informacja dodatkowa,
  • zestawienie zmian w kapitale własnym,
  • rachunek przepływów pieniężnych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *