Audyt zewnętrzny

Audyt zewnętrzny

Zawarty w tytule audyt zewnętrzny jest badaniem sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa, które zlecane jest biegłemu rewidentowi, bądź audytorowi. Docelowo wynikiem badania jest sporządzenie oceny na temat tego czy sporządzane sprawozdania finansowe w rzetelny i prawidłowy sposób przedstawiają sytuację finansową firmy, wyniku finansowego, a także rentowności w sprawozdaniu jednostki. Audyt zewnętrzny stanowi jeden z filarów solidnej infrastruktury sprawozdawczości finansowej.

Od audytorów zewnętrznych oczekuje się ochrony interesów ogółu społeczeństwa oraz zapewnienia o:
– prawidłowości sporządzonego sprawozdania finansowego,
– wypłacalności spółki,
– braku nadużyć finansowych,
– działaniu jednostki zgodnie z prawem,
– odpowiednim sposobie zarządzania spółką,
– zastosowania odpowiednich rozwiązań w kwestii środowiska i społeczeństwa.

Cechami charakterystycznymi dla audytu finansowego jest to, iż:
– jej celem jest pokazanie zdolności organizacji do spełnienia wymagań określonych przez przepisy zewnętrzne,
– jest kierowany do odbiorców zewnętrznych np. akcjonariuszy spółki akcyjnej, klientów itp.,
– skupia się na zebraniu i przeanalizowaniu dowodów z przeszłości,
– przeprowadza się go raz w roku,
– jest skoncentrowany na danych finansowych z okresów poprzednich,
– swoim zakresem obejmuje zadania opisane w procedurach oraz weryfikuje dokumenty niezbędne do stworzenia opinii o sprawozdaniu finansowym,
– ma niewielki wpływ na udoskonalanie systemu zarządzania.